Polityka prywatności

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informuję, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Ewa Sulka Fotografia Ul. Biegła 19/1 52-115 Wrocław NIP:9281974660 Tel. 601306784

Ewa Sulka Fotografia staje się administratorem danych osobowych klienta przekazanych bezpośrednio przez klienta. Jest to co najmniej imię nazwisko, adres email oraz telefon.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja usługi sesji fotograficznej, a jej wykonanie bez danych osobowych Klienta jest niemożliwe. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

Państwa dane przetwarzam w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),  np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.

3. Jako Administrator mam prawo korzystać z podwykonawców (drukarnie, aplikacje do wyboru zdjęć, itd.), z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy.

4. Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną, przez portal społecznościowy instagram/ facebook, lub telefoniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne

5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją sesji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia po czym dane podlegające archiwizacji  będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz publikacja zdjęć objęte oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przechowywane są na zaszyfrowanym komputerze, a wersje papierowe w miejscu, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.

-Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

-Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sesji firmy Ewa Sulka Fotografia, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018roku.

Zadzwoń: 601306784

Wyślij wiadomość
EWASULKA@GMAIL.COM
lub skorzystaj z formularza

Wyślij!

Wiadomość wysłana.Wystąpił błąd. Spróbuj jeszcze raz.